Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie

March 28 2018

Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

September 09 2017

4159 5d42

May 28 2017

3448 282c
Reposted byKarlsquell1337carlandlouiseacctccceBrainySilentForestcoolekuhhormezacarmenlunayouaresonaivelaparisiennepassingbirdfreewayszyderamarvelouspoolunkiksbanshebigevilgrin00rhubarbrrindiferenciasalzprinzrhubarbrrthauturienchoppedheidinebthatlittledisappointmentsTopielica

May 12 2017

2718 36fa 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid

April 14 2017

8141 e19d
8021 2280
8018 47db

March 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl